414312-62การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object-oriented Programming
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาศึกษาความเป็นมาของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ องค์ประกอบของการเขียนโปรแกรมตามแนวคิดเชิงวัตถุ เรียนรู้การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ชนิดข้อมูล (Data Type) ตัวดำเนินการ (Operator) คำสั่งทางเลือก(If) การวนซ้ำ(Loop) แถวลำดับ(Array)  คลาส (Class) อ็อบเจกต์ (Object) การสืบทอด (Inheritance) การมีได้หลายรูปแบบ (Polymorphism) ศึกษาโปรแกรมตัวอย่าง และฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (สมรรถนะ 6.1, 6.2, 6.6)
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี08:00-12:0027.03.05(คี่)029C25250X    
คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: นายพิสิฐพงศ์ แป้นทอง
รศ.ดร. เพ็ญศรี อมรศิลปชัย
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,25-25-0
สอบปลายภาค: 23 เม.ย. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
คอมพิวเตอร์ศึกษา [621210004] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ 27.04.11**
  P2 อังคาร08:00-12:0027.03.06(คู่)029C26260X    
คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,อาจารย์: นายพิสิฐพงศ์ แป้นทอง
รศ.ดร. เพ็ญศรี อมรศิลปชัย
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,26-26-0
สอบปลายภาค: 23 เม.ย. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
คอมพิวเตอร์ศึกษา [621210004] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ 27.04.12**
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาความเป็นมาของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ องค์ประกอบของการเขียนโปรแกรมตามแนวคิดเชิงวัตถุ เรียนรู้การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ชนิดข้อมูล (Data Type) ตัวดำเนินการ (Operator) คำสั่งทางเลือก(If) การวนซ้ำ(Loop) แถวลำดับ(Array)
คลาส (Class) อ็อบเจกต์ (Object) การสืบทอด (Inheritance) การมีได้หลายรูปแบบ (Polymorphism) ศึกษาโปรแกรมตัวอย่าง และฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (สมรรถนะ 6.1, 6.2, 6.6)
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123