414314-62วิจัยและพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์
Research and Development for Computer Project
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการวิจัยและพัฒนา ทบทวนวรรณกรรม พัฒนาโครงงาน วิเคราะห์ข้อมูล แปลความ สรุปผล รายงานการวิจัย และเขียนบทความวิชาการเพื่อการนำเสนอในการประชุมวิชาการ (สมรรถนะ 11.1-11.6)  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี08:40-12:0027.03.10**029C27270X    
คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. อภัสรา ไชยจิตร์
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,27-27-0
สอบปลายภาค: 24 พ.ย. 2564 เวลา 09:00 - 11:00
คอมพิวเตอร์ศึกษา [621210004] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.06.05**
  P2 ศุกร์08:40-12:0032.05.06**044C28280X    
คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,อาจารย์: ดร. อภัสรา ไชยจิตร์
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,28-28-0
สอบปลายภาค: 24 พ.ย. 2564 เวลา 09:00 - 11:00
คอมพิวเตอร์ศึกษา [621210004] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 31.06.05**
คำอธิบายรายวิชา
การวิจัยและพัฒนา ทบทวนวรรณกรรม พัฒนาโครงงาน วิเคราะห์ข้อมูล แปลความ สรุปผล รายงานการวิจัย และเขียนบทความวิชาการเพื่อการนำเสนอในการประชุมวิชาการ (สมรรถนะ 11.1-11.6)

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123