414019-62โครงสร้างข้อมูล
Data Structures
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการออกแบบและการวิเคราะห์ ขั้นตอนวิธี (Algorithm) ชนิดข้อมูล โครงสร้างข้อมูล การคำนวณเวลาที่ใช้ในการทำงาน โครงสร้างข้อมูลแบบ ลิงค์ลิสต์ (Linked List) กองซ้อน (Stack) คิว (Queue) ต้นไม้ (Tree) และกราฟ (Graph) การเรียงลำดับและการค้นหาข้อมูล (สมรรถนะ 6.3-6.5)  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์08:00-12:0027.05.06**029C30291X    
คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,อาจารย์: รศ.ดร. เพ็ญศรี อมรศิลปชัย
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,30-29-1
สอบปลายภาค: 24 เม.ย. 2567 เวลา 13:00 - 15:00
คอมพิวเตอร์ศึกษา [621210004] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 1 ห้องสอบ 27.04.13**
  P2 ศุกร์08:00-12:0027.05.06**029C29281X    
คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,อาจารย์: รศ.ดร. เพ็ญศรี อมรศิลปชัย
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,29-28-1
สอบปลายภาค: 24 เม.ย. 2567 เวลา 13:00 - 15:00
คอมพิวเตอร์ศึกษา [621210004] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 2 ห้องสอบ 27.04.15**
คำอธิบายรายวิชา
การออกแบบและการวิเคราะห์ ขั้นตอนวิธี (Algorithm) ชนิดข้อมูล โครงสร้างข้อมูล การคำนวณเวลาที่ใช้ในการทำงาน โครงสร้างข้อมูลแบบ ลิงค์ลิสต์ (Linked List) กองซ้อน (Stack) คิว (Queue) ต้นไม้ (Tree) และกราฟ (Graph) การเรียงลำดับและการค้นหาข้อมูล (สมรรถนะ 6.3-6.5)

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123