414028-62ระบบสำนักงานอัตโนมัติทางการศึกษา
Office Automation System for Education
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาระบบคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน ความหมาย หน้าที่ และประโยชน์ของระบบสำนักงานอัตโนมัติ การใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูล การจัดการสำนักงาน การจัดทำเอกสาร ลักษณะการจัดเก็บเอกสาร  และการติดต่อสื่อสารในสถานศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตัวอย่างการใช้ระบบสำนักงานอัตโนมัติ ฝึกปฏิบัติเขียนโปรแกรมและการนำโปรแกรมสำเร็จรูปที่เหมาะสมมาใช้ในสถานศึกษา (สมรรถนะ 2.1, 2.2)
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี08:40-12:0027.03.04029C17170X    
คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: ดร.อภัสรา ไชยจิตร์
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,17-17-0
สอบปลายภาค:
  P2 อังคาร12:50-16:1032.05.04(คี่)044C17161X    
คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,อาจารย์: ดร.อภัสรา ไชยจิตร์
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,17-16-1
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ระบบคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน ความหมาย หน้าที่ และประโยชน์ของระบบสำนักงานอัตโนมัติ การใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูล การจัดการสำนักงาน การจัดทำเอกสาร ลักษณะการจัดเก็บเอกสาร
และการติดต่อสื่อสารในสถานศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตัวอย่างการใช้ระบบสำนักงานอัตโนมัติ ฝึกปฏิบัติเขียนโปรแกรมและการนำโปรแกรมสำเร็จรูปที่เหมาะสมมาใช้ในสถานศึกษา (สมรรถนะ 2.1, 2.2)
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123