414032-62การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ
Object Oriented System Analysis and Design
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาแนวคิดเชิงหลักวัตถุ วัฏจักรการพัฒนาระบบเชิงวัตถุ การวิเคราะห์ การออกแบบ การเขียนโปรแกรม และการทดสอบด้วยวิธีการเชิงวัตถุ เครื่องมือช่วยออกแบบเชิงวัตถุ วิศวกรรมซอฟต์แวร์เชิงวัตถุและระบบงานประยุกต์เชิงวัตถุ (สมรรถนะ 6.1, 6.2)  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร13:00-17:0027.03.06(คู่)029C27270X    
คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: รศ.ดร. เพ็ญศรี อมรศิลปชัย
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,27-27-0
สอบปลายภาค: 9 เม.ย. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
คอมพิวเตอร์ศึกษา [621210004] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 27.04.15**
คำอธิบายรายวิชา
แนวคิดเชิงหลักวัตถุ วัฏจักรการพัฒนาระบบเชิงวัตถุ การวิเคราะห์ การออกแบบ การเขียนโปรแกรม และการทดสอบด้วยวิธีการเชิงวัตถุ เครื่องมือช่วยออกแบบเชิงวัตถุ วิศวกรรมซอฟต์แวร์เชิงวัตถุและระบบงานประยุกต์เชิงวัตถุ (สมรรถนะ 6.1, 6.2)

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123