414033-62หุ่นยนต์ศาสตร์และระบบอัตโนมัติ
Robotics and Automatic System
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยีของหุ่นยนต์ อุปกรณ์เซ็นเซอร์ มอเตอร์ เทคนิคในการโปรแกรมระบบเพื่อให้ทำงานแบบอัตโนมัติ การใช้เทคนิคและขั้นตอนวิธีต่างๆ เพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ เช่น การตรวจสอบเส้นทาง การหาเส้นทางที่สั้นที่สุด เป็นต้น (สมรรถนะ 3.1, 3.2)  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี12:50-16:1027.03.09**029C19181X    
คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: ดร.ฉัฐระพี โพธิ์ปิติกุล
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,19-18-1
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
คอมพิวเตอร์ศึกษา [621210004] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.07.02**
  P2 อังคาร08:40-12:0032.05.04**044C16160X    
คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,อาจารย์: ดร.ฉัฐระพี โพธิ์ปิติกุล
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,16-16-0
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
คอมพิวเตอร์ศึกษา [621210004] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 31.07.02**
คำอธิบายรายวิชา
เทคโนโลยีของหุ่นยนต์ อุปกรณ์เซ็นเซอร์ มอเตอร์ เทคนิคในการโปรแกรมระบบเพื่อให้ทำงานแบบอัตโนมัติ การใช้เทคนิคและขั้นตอนวิธีต่างๆ เพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ เช่น การตรวจสอบเส้นทาง การหาเส้นทางที่สั้นที่สุด เป็นต้น (สมรรถนะ 3.1, 3.2)

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123