513007-62ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2
Physics Laboratory for Engineer 2
สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม
หน่วยกิต1 (0-3-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาปฏิบัติการที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับวิชาฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2 ไม่น้อยกว่า 10 ใบงาน  
เงื่อนไขรายวิชา: CO 513006
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์08:40-11:1024.207**024C362214X    
วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายสันติ ชวนนอก
สำรองให้:วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
26-21-5
10-1-9
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติการที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับวิชาฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2 ไม่น้อยกว่า 10 ใบงาน

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123