513008-62เคมีสำหรับวิศวกร
Chemistry for Engineer
สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาพื้นฐานของทฤษฎีอะตอมและปริมาณสัมพันธ์ คุณสมบัติของแก๊ส ของแข็งของเหลวและสารละลาย สมดุลเคมี สมดุลไอออน จลนพลศาสตร์เคมี โครงสร้างทางอิเล็กตรอนของอะตอม พันธะเคมี สมบัติตามตารางพีริออดิก ธาตุเรพรีเซนเทรทีฟ ธาตุอโลหะและโลหะทรานซิชัน  ปฏิกิริยาของ กรด-เบสและปฏิกิริยารีดอกซ์
เงื่อนไขรายวิชา: CON 513009
รายวิชาต่อเนื่อง:CON 513009
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์12:50-15:2027.03.03**029C17710X    
วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. ดร.จตุพล จันทร์ทิพย์
สำรองให้:วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
7-7-0
10-0-10
สอบปลายภาค: 9 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00
วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม [621212099] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ 38.4.12 **
คำอธิบายรายวิชา
พื้นฐานของทฤษฎีอะตอมและปริมาณสัมพันธ์ คุณสมบัติของแก๊ส ของแข็งของเหลวและสารละลาย สมดุลเคมี สมดุลไอออน จลนพลศาสตร์เคมี โครงสร้างทางอิเล็กตรอนของอะตอม พันธะเคมี สมบัติตามตารางพีริออดิก ธาตุเรพรีเซนเทรทีฟ ธาตุอโลหะและโลหะทรานซิชัน
ปฏิกิริยาของ กรด-เบสและปฏิกิริยารีดอกซ์
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123