513021-62ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Computer Network
สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาศึกษาและปฏิบัติในหัวข้อ หลักการทำงานเครือข่ายและอุปกรณ์ในระบบมาตรฐาน โมเดลโอเอสไอ โพรโตคอล การคอนฟิกกูเรชันอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายโดยใช้โปรแกรมจำลองสถานการณ์ ได้แก่ รูปแบบ VLAN RIP/IGRP, OSPF และ EIGGP  และทดลองที่ครอบคลุมเนื้อหาของทฤษฎีไม่น้อยกว่า 5 การทดลอง
เงื่อนไขรายวิชา: 513013
รายวิชาต่อเนื่อง:513305
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  








 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์08:40-12:0038.4.07 (คี่)052C291415X    
วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายเสกสิทธิ์ กมลชัย
สำรองให้:วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
19-13-6
10-1-9
สอบปลายภาค:
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  K1 อาทิตย์08:40-12:0027.03.05**029C20812X    
วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร. รัฐศาสตร์ ลายกนก
สำรองให้:วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
10-7-3
10-1-9
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติในหัวข้อ หลักการทำงานเครือข่ายและอุปกรณ์ในระบบมาตรฐาน โมเดลโอเอสไอ โพรโตคอล การคอนฟิกกูเรชันอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายโดยใช้โปรแกรมจำลองสถานการณ์ ได้แก่ รูปแบบ VLAN RIP/IGRP, OSPF และ EIGGP
และทดลองที่ครอบคลุมเนื้อหาของทฤษฎีไม่น้อยกว่า 5 การทดลอง
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123