107015-62การพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย
Health and Safety Development for Early Childhood
สังกัดคณะครุศาสตร์, หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชา  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี13:00-17:009.14.11**009C30300X    
การศึกษาปฐมวัย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. สาวิตรี จันทร์โสภา
สำรองให้:การศึกษาปฐมวัย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,30-30-0
สอบปลายภาค: 22 เม.ย. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
การศึกษาปฐมวัย [621210001] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.06.08**
  P2 ศุกร์08:00-12:009.14.11**009C30291X    
การศึกษาปฐมวัย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ. สาวิตรี จันทร์โสภา
สำรองให้:การศึกษาปฐมวัย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,30-29-1
สอบปลายภาค: 22 เม.ย. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
การศึกษาปฐมวัย [621210001] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 2 ห้องสอบ 9.06.09**
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123