204209-62การจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์ในหลักสูตรประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
Dance Learning Management in Elementary and Secondary Curriculum
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรนาฏศิลป์ไทย
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาในกลุ่มวิชานาฏศิลป์ระดับประถมและมัธยมศึกษา ศึกษาเอกสารประกอบหลักสูตร จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาพัฒนาการของเด็กประถมและมัธยมศึกษา รูปแบบการสอน วิธีสอนและเทคนิคการสอนแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาเฉพาะ  การพัฒนาสื่อและแหล่งการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้การวางแผนการจัด การเรียนรู้แนวโน้มของการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้การวิจัย การฝึกปฏิบัติการจัด การเรียนรู้ในสถานการณ์จำลองและสถานการณ์จริง
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์08:40-12:0027.05.08**029C29281X    
นาฏศิลป์ไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. นัยน์ปพร ชุติภาดา
สำรองให้:นาฏศิลป์ไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,29-28-1
สอบปลายภาค: 20 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
นาฏศิลป์ไทย [621210183] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.14.05**
คำอธิบายรายวิชา
วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาในกลุ่มวิชานาฏศิลป์ระดับประถมและมัธยมศึกษา ศึกษาเอกสารประกอบหลักสูตร จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาพัฒนาการของเด็กประถมและมัธยมศึกษา รูปแบบการสอน วิธีสอนและเทคนิคการสอนแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาเฉพาะ
การพัฒนาสื่อและแหล่งการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้การวางแผนการจัด การเรียนรู้แนวโน้มของการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้การวิจัย การฝึกปฏิบัติการจัด การเรียนรู้ในสถานการณ์จำลองและสถานการณ์จริง
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123