204017-62หลักการวิเคราะห์และวิจารณ์การละคร
Principles of Drama Analysis and Criticism
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรนาฏศิลป์ไทย
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชารูปแบบ องค์ประกอบการแสดง การแสดงละครไทยและละครร่วมสมัยทั้งในอดีตและปัจจุบัน วิเคราะห์วิจารณ์อภิปรายลักษณะของการแสดงละครไทยและละครร่วมสมัย  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์08:40-12:0027.05.08**029C26251X    
นาฏศิลป์ไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. นัยน์ปพร ชุติภาดา
สำรองให้:นาฏศิลป์ไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,26-25-1
สอบปลายภาค: 12 เม.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
นาฏศิลป์ไทย [621210183] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.12.07-08**
  P2 ศุกร์12:50-16:1031.06.02**042C25232X    
นาฏศิลป์ไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ. นัยน์ปพร ชุติภาดา
สำรองให้:นาฏศิลป์ไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,25-23-2
สอบปลายภาค: 12 เม.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
นาฏศิลป์ไทย [621210183] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ 9.12.07-08**
คำอธิบายรายวิชา
รูปแบบ องค์ประกอบการแสดง การแสดงละครไทยและละครร่วมสมัยทั้งในอดีตและปัจจุบัน วิเคราะห์วิจารณ์อภิปรายลักษณะของการแสดงละครไทยและละครร่วมสมัย

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123