204018-62การออกแบบเทคโนโลยีสำหรับนาฏศิลป์
Technology Design for Dance
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรนาฏศิลป์ไทย
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาความหมาย ประเภทและประโยชน์ของสื่อการสอนนาฏศิลป์ การเลือกใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา การวิเคราะห์เนื้อหาวิชาเพื่อการออกแบบ การพัฒนา การเผยแพร่ การสืบค้นข้อมูลทางด้านการแสดง  และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างสื่อนวัตกรรมการสอนนาฏศิลป์ได้อย่างเหมาะสม
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร08:40-12:0027.05.09**029C25232X    
นาฏศิลป์ไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. รัตติกร ศรีชัยชนะ
รศ.ดร. รสริน พิมลบรรยงก์
สำรองให้:นาฏศิลป์ไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,25-23-2
สอบปลายภาค: 1 ธ.ค. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
นาฏศิลป์ไทย [621210183] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.06.03**
  P2 อังคาร12:50-16:1027.05.09**029C22202X    
นาฏศิลป์ไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์: รศ.ดร. รสริน พิมลบรรยงก์
ผศ. รัตติกร ศรีชัยชนะ
สำรองให้:นาฏศิลป์ไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,22-20-2
สอบปลายภาค: 1 ธ.ค. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
นาฏศิลป์ไทย [621210183] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ 31.06.03**
คำอธิบายรายวิชา
ความหมาย ประเภทและประโยชน์ของสื่อการสอนนาฏศิลป์ การเลือกใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา การวิเคราะห์เนื้อหาวิชาเพื่อการออกแบบ การพัฒนา การเผยแพร่ การสืบค้นข้อมูลทางด้านการแสดง
และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างสื่อนวัตกรรมการสอนนาฏศิลป์ได้อย่างเหมาะสม
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123