204021-62การบริหารจัดการแสดงนาฏศิลป์
Management of Dance Performances
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรนาฏศิลป์ไทย
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาบริหารจัดการ การเขียนโครงการการแสดงนาฏศิลป์ บทบาทหน้าที่ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแสดง การจัดงบประมาณ บทบาทของงานนาฏศิลป์ในเชิงพานิช การดำเนินธุรกิจด้านนาฏศิลป์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้เรียนมีความรอบรู้  ทันต่อสถานการณ์และสภาพเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบัน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์08:40-12:0027.05.09**029C22220X    
นาฏศิลป์ไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. ดร.ภัทรฤทัย กันตะกนิษฐ์
สำรองให้:นาฏศิลป์ไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,22-22-0
สอบปลายภาค: 8 เม.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
นาฏศิลป์ไทย [621210183] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.13.09**
  P2 อังคาร12:50-16:1027.05.09**029C22220X    
นาฏศิลป์ไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ. ดร.ภัทรฤทัย กันตะกนิษฐ์
สำรองให้:นาฏศิลป์ไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,22-22-0
สอบปลายภาค: 8 เม.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
นาฏศิลป์ไทย [621210183] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 2 ห้องสอบ 9.13.09**
คำอธิบายรายวิชา
บริหารจัดการ การเขียนโครงการการแสดงนาฏศิลป์ บทบาทหน้าที่ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแสดง การจัดงบประมาณ บทบาทของงานนาฏศิลป์ในเชิงพานิช การดำเนินธุรกิจด้านนาฏศิลป์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้เรียนมีความรอบรู้
ทันต่อสถานการณ์และสภาพเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบัน
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123