108104-62จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
Psychological Aspects of Children with Special Needs
สังกัดคณะครุศาสตร์, หลักสูตรการศึกษาพิเศษ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาสืบค้น ความหมาย ความสำคัญของการศึกษาจิตวิทยา พัฒนาการตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี และภาวะการเฝ้าระวัง (Red Flag) ปัญหาทางการแพทย์ก่อนคลอด ระหว่างคลอด หลังคลอด โรคทางพันธุกรรม ศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะ สาเหตุ ประเภท  และลักษณะทางจิตวิทยาของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษแต่ละประเภท ลักษณะทางจิตวิทยาที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ สังเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ความสำเร็จในการปรับตัวของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ การช่วยเหลือ
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร08:00-12:0027.03.05**029C29290X    
การศึกษาพิเศษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. สุภาวดี วิสุวรรณ
สำรองให้:การศึกษาพิเศษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,29-29-0
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
สืบค้น ความหมาย ความสำคัญของการศึกษาจิตวิทยา พัฒนาการตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี และภาวะการเฝ้าระวัง (Red Flag) ปัญหาทางการแพทย์ก่อนคลอด ระหว่างคลอด หลังคลอด โรคทางพันธุกรรม ศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะ สาเหตุ ประเภท
และลักษณะทางจิตวิทยาของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษแต่ละประเภท ลักษณะทางจิตวิทยาที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ สังเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ความสำเร็จในการปรับตัวของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ การช่วยเหลือ
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123