212122-62ประวัติศาสตร์ไทย
Thai History
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรสังคมศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาวิเคราะห์พัฒนาการของประวัติศาสตร์ไทยสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์ อธิบายการพัฒนาและผลกระทบการเปลี่ยนแปลงการด้านเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมผ่านวิธีการทางประวัติศาสตร์  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์12:50-16:1027.04.13**029C30291X    
สังคมศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. เปรมวิทย์ ท่อแก้ว
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,30-29-1
สอบปลายภาค: 9 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00
สังคมศึกษา [621210017] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.14.07**
  P2 ศุกร์12:50-16:1027.04.11**029C30300X    
สังคมศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ. เปรมวิทย์ ท่อแก้ว
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,30-30-0
สอบปลายภาค: 9 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00
สังคมศึกษา [621210017] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 9.14.08**
คำอธิบายรายวิชา
วิเคราะห์พัฒนาการของประวัติศาสตร์ไทยสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์ อธิบายการพัฒนาและผลกระทบการเปลี่ยนแปลงการด้านเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมผ่านวิธีการทางประวัติศาสตร์

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123