212131-62ภูมิศาสตร์กายภาพ
Physical Geography
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรสังคมศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาวิเคราะห์สัณฐานของโลกและปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ อธิบายลักษณะทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลงของธรณีภาค อุทกภาค บรรยากาศ ชีวภาคและฝึกปฏิบัติการภาคสนาม  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร08:40-12:009.06.07**009C29290X    
สังคมศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. ศันสนีย์ มณีโชติ
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,29-29-0
สอบปลายภาค: 23 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
สังคมศึกษา [621210017] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 17.37
  P2 พฤหัสบดี08:40-12:0027.04.11**029C29290X    
สังคมศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์: ดร. ศันสนีย์ มณีโชติ
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,29-29-0
สอบปลายภาค: 23 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
สังคมศึกษา [621210017] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ 17.37
คำอธิบายรายวิชา
วิเคราะห์สัณฐานของโลกและปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ อธิบายลักษณะทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลงของธรณีภาค อุทกภาค บรรยากาศ ชีวภาคและฝึกปฏิบัติการภาคสนาม

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123