212132-62ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
Geography of Thailand
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรสังคมศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาวิเคราะห์ลักษณะภูมิศาสตร์ของประเทศไทยเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพประชากร เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงความสัมพันธ์ในปัจจัยทางภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก วิเคราะห์การกระจายเชิงพื้นที่และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ และฝึกปฏิบัติการภาคสนาม  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์13:00-17:009.06.08**009C29281X    
สังคมศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. ต้อง พันธ์งาม
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,29-28-1
สอบปลายภาค:
  P2 พฤหัสบดี08:00-12:009.06.11**009C29281X    
สังคมศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,อาจารย์: ดร. ต้อง พันธ์งาม
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,29-28-1
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
วิเคราะห์ลักษณะภูมิศาสตร์ของประเทศไทยเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพประชากร เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงความสัมพันธ์ในปัจจัยทางภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก วิเคราะห์การกระจายเชิงพื้นที่และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ และฝึกปฏิบัติการภาคสนาม

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123