108213-62ภาษามือเบื้องต้น
Basic Sign Language
สังกัดคณะครุศาสตร์, หลักสูตรการศึกษาพิเศษ
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาสืบค้นความเป็นมา ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบของภาษามือไทย หลักการและวิธีการใช้ภาษามือ วิเคราะห์องค์ประกอบของภาษามือไทย สามารถปฏิบัติการปรับใช้ภาษามือในการสื่อสาร การสะกดนิ้วมือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  และการอ่านริมฝีปาก สามารถสื่อสารด้วยภาษามือเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน การถ่ายทอดความรู้ ความคิด โดยใช้ภาษามือ
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี08:40-11:1027.03.05**029C24231X    
  พฤหัสบดี12:50-15:2027.03.05**029C      
การศึกษาพิเศษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: นางสาวปัทมาภรณ์ เสือทองปาน
สำรองให้:การศึกษาพิเศษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,23-22-1
สอบปลายภาค: 6 ก.ค. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
พลศึกษา [621210012] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ 18.304
การศึกษาพิเศษ [621210029] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 18.304
คำอธิบายรายวิชา
สืบค้นความเป็นมา ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบของภาษามือไทย หลักการและวิธีการใช้ภาษามือ วิเคราะห์องค์ประกอบของภาษามือไทย สามารถปฏิบัติการปรับใช้ภาษามือในการสื่อสาร การสะกดนิ้วมือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
และการอ่านริมฝีปาก สามารถสื่อสารด้วยภาษามือเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน การถ่ายทอดความรู้ ความคิด โดยใช้ภาษามือ
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123