212212-62หลักพุทธธรรมและธรรมวิทยา
Buddhist Principles and Dhammology
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรสังคมศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาอธิบายพัฒนาการ ความสำคัญ องค์ประกอบ และโครงสร้างของพระพุทธศาสนาและศาสนาในท้องถิ่นเกี่ยวกับประวัติ คัมภีร์ของศาสนา การปฏิรูป นิกาย การเผยแผ่ วันสำคัญ ศาสนพิธี การปฏิบัติตนของศาสนิกชน หลักธรรมสำคัญ  ฝึกภาวะผู้นำในพิธีกรรมทางศาสนา และนำมาพัฒนาชีวิตและสังคม
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์13:00-17:0027.04.12(คู่)029C25250X    
สังคมศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.วาสนา วงศ์ยิ้มย่อง
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,25-25-0
สอบปลายภาค:
  P2 พุธ13:00-17:0036.05.04 (คู่)050C26260X    
สังคมศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ.ดร.วาสนา วงศ์ยิ้มย่อง
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,26-26-0
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
อธิบายพัฒนาการ ความสำคัญ องค์ประกอบ และโครงสร้างของพระพุทธศาสนาและศาสนาในท้องถิ่นเกี่ยวกับประวัติ คัมภีร์ของศาสนา การปฏิรูป นิกาย การเผยแผ่ วันสำคัญ ศาสนพิธี การปฏิบัติตนของศาสนิกชน หลักธรรมสำคัญ
ฝึกภาวะผู้นำในพิธีกรรมทางศาสนา และนำมาพัฒนาชีวิตและสังคม
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123