212272-62นวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทางสังคมศึกษา
Innovation and Digital Media in Social Studies
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรสังคมศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาวิเคราะห์แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับนวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทางสังคมศึกษาหลักการออกแบบ การผลิตและพัฒนานวัตกรรมและสื่อดิจิทัลที่เหมาะสมกับเนื้อหาสังคมศึกษา วิเคราะห์และประเมินคุณค่าของสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  การใช้สื่อดิจิทัลและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ12:50-16:1027.04.13(คู่)029C26251X    
สังคมศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. เปรมวิทย์ ท่อแก้ว
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,26-25-1
สอบปลายภาค: 24 เม.ย. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
สังคมศึกษา [621210017] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 22.2.1AB**
  P2 ศุกร์12:50-16:109.14.07(คี่)009C26260X    
สังคมศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ. เปรมวิทย์ ท่อแก้ว
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,26-26-0
สอบปลายภาค: 24 เม.ย. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
สังคมศึกษา [621210017] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ 22.2.1AB**
คำอธิบายรายวิชา
วิเคราะห์แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับนวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทางสังคมศึกษาหลักการออกแบบ การผลิตและพัฒนานวัตกรรมและสื่อดิจิทัลที่เหมาะสมกับเนื้อหาสังคมศึกษา วิเคราะห์และประเมินคุณค่าของสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
การใช้สื่อดิจิทัลและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123