212033-62เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
Geographic Tools and Geo-informatics
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรสังคมศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาอธิบายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแผนที่ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ การแปลความหมายการสืบค้นและประยุกต์ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์12:50-16:1027.03.06**029C27252X    
สังคมศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. ศันสนีย์ มณีโชติ
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,27-25-2
สอบปลายภาค: 11 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00
สังคมศึกษา [621210017] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.14.09**
  P2 จันทร์12:50-16:1027.03.06**029C29281X    
สังคมศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,อาจารย์: ดร. ศันสนีย์ มณีโชติ
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,29-28-1
สอบปลายภาค: 11 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00
สังคมศึกษา [621210017] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ 9.14.10**
คำอธิบายรายวิชา
อธิบายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแผนที่ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ การแปลความหมายการสืบค้นและประยุกต์ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123