220110-62ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา
English for Studying Buddhism
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรพุทธศาสนศึกษา
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาปริวรรตภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตจากอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน อ่านจับใจความบทความเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่เป็นภาษาอังกฤษ แปลเอกสารภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย อธิบายศัพท์เฉพาะพระพุทธศาสนา  สรุปหลักธรรมพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาเป็นภาษาอังกฤษ เขียนเรียงความ (Essay) เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ด้วยภาษาอังกฤษ
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี13:00-16:009.14.09**009C27270X    
พุทธศาสนศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. สายยนต์ ชาวอุบล
สำรองให้:พุทธศาสนศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,27-27-0
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ปริวรรตภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตจากอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน อ่านจับใจความบทความเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่เป็นภาษาอังกฤษ แปลเอกสารภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย อธิบายศัพท์เฉพาะพระพุทธศาสนา
สรุปหลักธรรมพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาเป็นภาษาอังกฤษ เขียนเรียงความ (Essay) เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ด้วยภาษาอังกฤษ
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123