220036-62สังคมวิทยาตามแนวพุทธ
Buddhist Sociology
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรพุทธศาสนศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาศึกษาความหมาย ลักษณะ ขอบข่าย ประวัติความเป็นมา แนวคิดทฤษฎีสังคมวิทยา จำแนกองค์ประกอบและหลักการสำคัญของสังคมวิทยาตามแนวพุทธ จำแนกการจัดช่วงชั้นทางสังคมตามแนวพุทธ และกระบวนการทางสังคม  วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิต่อพระพุทธศาสนาทั้งทางตรงและทางอ้อม
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี08:00-12:009.14.09(คู่)009C18180X    
พุทธศาสนศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: นายสุชาติ พิมพ์พันธ์
สำรองให้:พุทธศาสนศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,18-18-0
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย ลักษณะ ขอบข่าย ประวัติความเป็นมา แนวคิดทฤษฎีสังคมวิทยา จำแนกองค์ประกอบและหลักการสำคัญของสังคมวิทยาตามแนวพุทธ จำแนกการจัดช่วงชั้นทางสังคมตามแนวพุทธ และกระบวนการทางสังคม
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิต่อพระพุทธศาสนาทั้งทางตรงและทางอ้อม
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123