103112-62ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
Computer Systems and Digital Technology Education
สังกัดคณะครุศาสตร์, หลักสูตรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาเรียนรู้หลักการทฤษฎีต่างๆ ของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แต่ละชนิด หน้าที่การทำงานของระบบปฏิบัติการ สามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ การกำหนดค่าระบบปฏิบัติการ ความแตกต่างของระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกับคอมพิวเตอร์ลูกข่าย  คุณสมบัติของโปรแกรมประยุกต์ที่เป็นโปรแกรมอรรถประโยชน์และชุดโปรแกรมสำนักงาน การเลือกใช้โปรแกรมประยุกต์ที่เสริมศักยภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์และป้องกันภัยคุกคาม การเลือกใช้โปรแกรมประยุกต์ให้ตรงกับศักยภาพโดยรวมของเครื่องคอมพิวเตอร์
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร12:50-16:1027.05.06**029C14131X    
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: นางสาวรัชชนันท์ พึ่งจันดุม
สำรองให้:เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,14-13-1
สอบปลายภาค: 10 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา [621210244] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.04.02/1
คำอธิบายรายวิชา
เรียนรู้หลักการทฤษฎีต่างๆ ของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แต่ละชนิด หน้าที่การทำงานของระบบปฏิบัติการ สามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ การกำหนดค่าระบบปฏิบัติการ ความแตกต่างของระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกับคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
คุณสมบัติของโปรแกรมประยุกต์ที่เป็นโปรแกรมอรรถประโยชน์และชุดโปรแกรมสำนักงาน การเลือกใช้โปรแกรมประยุกต์ที่เสริมศักยภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์และป้องกันภัยคุกคาม การเลือกใช้โปรแกรมประยุกต์ให้ตรงกับศักยภาพโดยรวมของเครื่องคอมพิวเตอร์
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123