103224-62ระบบการจัดการสารสนเทศและฐานข้อมูลทางการศึกษา
Information System Design and Development for Education
สังกัดคณะครุศาสตร์, หลักสูตรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบฐานข้อมูล โดยประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล ความหมาย บทบาท ความสำคัญ ประโยชน์ของระบบการจัดการสารสนเทศและฐานข้อมูลทางการศึกษา สถาปัตยกรรมของฐานข้อมูล  ประเภทของฐานข้อมูล ขั้นตอนการพัฒนาฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิดและระดับกายภาพ พจนานุกรมข้อมูล ภาษาที่ใช้จัดการฐานข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูล ความปลอดภัยของฐานข้อมูล เพื่อให้สามารถพัฒนาฐานข้อมูลที่นำไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาได้
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์12:50-16:1027.03.10(คี่)029C26224X    
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. ดร.รัฐกรณ์ คิดการ
สำรองให้:เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,26-22-4
สอบปลายภาค: 26 เม.ย. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา [621210244] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 13.37**
คำอธิบายรายวิชา
วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบฐานข้อมูล โดยประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล ความหมาย บทบาท ความสำคัญ ประโยชน์ของระบบการจัดการสารสนเทศและฐานข้อมูลทางการศึกษา สถาปัตยกรรมของฐานข้อมูล
ประเภทของฐานข้อมูล ขั้นตอนการพัฒนาฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิดและระดับกายภาพ พจนานุกรมข้อมูล ภาษาที่ใช้จัดการฐานข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูล ความปลอดภัยของฐานข้อมูล เพื่อให้สามารถพัฒนาฐานข้อมูลที่นำไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาได้
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123