103241-62การจัดการระบบเครือข่ายและระบบคลาวด์เพื่อการศึกษา
Network and Cloud Computing Systems Management for Education
สังกัดคณะครุศาสตร์, หลักสูตรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเครือข่ายและระบบคลาวด์ให้ครอบคลุม แนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ และมาตรฐานสากลของระบบเครือข่าย โครงข่ายการสื่อสาร ความปลอดภัยของข้อมูล และการใช้เครื่องมือจัดการด้านความปลอดภัย ฝึกทักษะการวิเคราะห์ปัญหา  และการออกแบบระบบเครือข่ายและระบบคลาวด์เพื่อการศึกษา เรียนรู้การบริหารจัดการระบบเครือข่าย ฝึกวิเคราะห์ความเสี่ยง และตัดสินใจในการป้องกันอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและจรรยาบรรณด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์12:50-16:1027.03.07**029C12111X    
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ พงศ์กิจวิทูร
สำรองให้:เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,12-11-1
สอบปลายภาค: 21 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา [621210244] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.06.07**
คำอธิบายรายวิชา
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเครือข่ายและระบบคลาวด์ให้ครอบคลุม แนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ และมาตรฐานสากลของระบบเครือข่าย โครงข่ายการสื่อสาร ความปลอดภัยของข้อมูล และการใช้เครื่องมือจัดการด้านความปลอดภัย ฝึกทักษะการวิเคราะห์ปัญหา
และการออกแบบระบบเครือข่ายและระบบคลาวด์เพื่อการศึกษา เรียนรู้การบริหารจัดการระบบเครือข่าย ฝึกวิเคราะห์ความเสี่ยง และตัดสินใจในการป้องกันอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและจรรยาบรรณด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123