103325-62การผลิตสื่อดิจิทัลมัลติมีเดียเชิงสร้างสรรค์
Production of Creative Digital Multimedia
สังกัดคณะครุศาสตร์, หลักสูตรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาเรียนรู้การออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัลมัลติมีเดีย การนำแนวคิดสื่อเชิงสร้างสรรค์มาใช้ในพัฒนาสื่อดิจิทัลมัลติมีเดีย เรียนรู้การวิเคราะห์เนื้อหา และการวิเคราะห์ผู้เรียน ฝึกคิดโครงเรื่อง และเขียนบท ฝึกการออกแบบแผ่นเรื่องราว ออกแบบฉาก ออกแบบปฏิสัมพันธ์  และออกแบบผลย้อนกลับ พัฒนาต้นแบบและสื่อดิจิทัลมัลติมีเดียเชิงสร้างสรรค์ ทดสอบการทำงาน และประเมินสื่อดิจิทัลมัลติมีเดียเชิงสร้างสรรค์ พิจารณาเผยแพร่สื่อดิจิทัลมัลติมีเดียเชิงสร้างสรรค์
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี12:50-16:1027.03.03**029C11110X    
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ พงศ์กิจวิทูร
สำรองให้:เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,11-11-0
สอบปลายภาค: 28 พ.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา [621210244] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.12.10**
คำอธิบายรายวิชา
เรียนรู้การออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัลมัลติมีเดีย การนำแนวคิดสื่อเชิงสร้างสรรค์มาใช้ในพัฒนาสื่อดิจิทัลมัลติมีเดีย เรียนรู้การวิเคราะห์เนื้อหา และการวิเคราะห์ผู้เรียน ฝึกคิดโครงเรื่อง และเขียนบท ฝึกการออกแบบแผ่นเรื่องราว ออกแบบฉาก ออกแบบปฏิสัมพันธ์
และออกแบบผลย้อนกลับ พัฒนาต้นแบบและสื่อดิจิทัลมัลติมีเดียเชิงสร้างสรรค์ ทดสอบการทำงาน และประเมินสื่อดิจิทัลมัลติมีเดียเชิงสร้างสรรค์ พิจารณาเผยแพร่สื่อดิจิทัลมัลติมีเดียเชิงสร้างสรรค์
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123