103027-62เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้
Educational Computer Game for Learning
สังกัดคณะครุศาสตร์, หลักสูตรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา โดยประยุกต์ใช้ความรู้ ทฤษฎีเกม ประเภทเกมคอมพิวเตอร์ ประโยชน์ของเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ การออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์12:50-16:1027.03.05(คู่)029C26242X    
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.วรฤทธิ์ กอปรสิริพัฒน์
สำรองให้:เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,26-24-2
สอบปลายภาค: 26 เม.ย. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา [621210244] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.06.05**
คำอธิบายรายวิชา
ออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา โดยประยุกต์ใช้ความรู้ ทฤษฎีเกม ประเภทเกมคอมพิวเตอร์ ประโยชน์ของเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ การออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123