602301-62ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์, หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาหลักการและวิธีวิจัยทางสาธารณสุข การเขียนโครงร่างวิจัย การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผล การสรุปผล การเขียนรายงานการวิจัยรวมทั้งการฝึกปฏิบัติการวิจัยทางสาธารณสุข  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์08:40-11:1027.03.05**029C281810X    
อนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.จารุวรรณ ไตรทิพย์สมบัติ
นางสาวสิริสุดา ฐานะปัตโต
ผศ.ดร.ทิวากรณ์ ราชูธร
สำรองให้:อนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
18-18-0
10-0-10
สอบกลางภาค: 12 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
อนามัยสิ่งแวดล้อม [621211100] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 0601ออนไลน์
สอบปลายภาค: 28 พ.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
อนามัยสิ่งแวดล้อม [621211100] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 38.4.12 **
คำอธิบายรายวิชา
หลักการและวิธีวิจัยทางสาธารณสุข การเขียนโครงร่างวิจัย การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผล การสรุปผล การเขียนรายงานการวิจัยรวมทั้งการฝึกปฏิบัติการวิจัยทางสาธารณสุข

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123