602425-62ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
Geographic Information System in Environmental Health
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์, หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานสาธารณสุข ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่และการวิเคราะห์พื้นที่ โครงสร้าง แหล่งข้อมูลประเภทของข้อมูล ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การประยุกต์ใช้ในงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การประเมินความเสี่ยงปัญหาสุขภาพในชุมชน  ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ฝึกปฏิบัติโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ13:00-17:0027.03.10**029C281810X    
อนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.ทิวากรณ์ ราชูธร
สำรองให้:อนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
18-18-0
10-0-10
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานสาธารณสุข ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่และการวิเคราะห์พื้นที่ โครงสร้าง แหล่งข้อมูลประเภทของข้อมูล ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การประยุกต์ใช้ในงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การประเมินความเสี่ยงปัญหาสุขภาพในชุมชน
ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ฝึกปฏิบัติโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123