212373-62วิธีวิทยาการสอนสังคมศึกษา
Methodology of Teaching Social Studies
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรสังคมศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชา  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร12:50-16:1027.03.05**029C24231X    
สังคมศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.สุรชัยภัทรดิษฐ์ ภูมิภักดิเมธี
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,24-23-1
สอบปลายภาค:
  P2 ศุกร์12:50-16:1027.03.07**029C27270X    
สังคมศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ.ดร.สุรชัยภัทรดิษฐ์ ภูมิภักดิเมธี
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,27-27-0
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123