206211-60ภาษาศาสตร์เพื่อการสอนภาษาไทย
Linguistics for Thai Language Teaching
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาไทย
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาแนวคิดทฤษฎีภาษาศาสตร์ภาษาไทย การเกิดเสียงในภาษา ระบบเสียงและการถ่ายทอดเสียง ระบบคำ ระบบประโยค การศึกษาความหมาย การสอนภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร12:50-15:2027.04.11**029C26260X    
ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. กนิษฐา พุทธเสถียร
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,26-26-0
สอบปลายภาค: 18 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาไทย [601810013] (ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.04.05**
  P2 จันทร์08:40-11:1027.04.07**029C24240X    
ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ. กนิษฐา พุทธเสถียร
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่2 ,24-24-0
สอบปลายภาค: 18 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาไทย [601810013] (ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 36.04.05**
คำอธิบายรายวิชา
แนวคิดทฤษฎีภาษาศาสตร์ภาษาไทย การเกิดเสียงในภาษา ระบบเสียงและการถ่ายทอดเสียง ระบบคำ ระบบประโยค การศึกษาความหมาย การสอนภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123