224111-62ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
Introduction to Political Science
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรรัฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาขอบข่าย และแนวทางการศึกษารัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างวิชารัฐศาสตร์กับสาขาวิชาอื่น ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน และระหว่างอำนาจกับกฎหมาย  กระบวนการทางการเมือง รัฐบาล รัฐสภา พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ อุดมการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยสังเขป
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ08:40-11:1027.05.09**029C15812731X    
รัฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
รัฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
รัฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่3 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. ดร.ปิยะนันท์ ทรงสุนทรวัฒน์
สำรองให้:รัฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
รัฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
รัฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่3 ,
ทุกชั้นปี
43-42-1
10-10-0
43-43-0
10-10-0
42-41-1
10-10-0
สอบปลายภาค: 24 พ.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
รัฐศาสตร์ [651216126] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 3 ห้องสอบ e-Testing
รัฐศาสตร์ [651216126] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
รัฐศาสตร์ [621216126] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
รัฐศาสตร์ [651216126] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
  P2 ไม่มีข้อมูล53053X   CLOSED 
อาจารย์: N/A
สอบปลายภาค: 24 พ.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
ห้องสอบ e-Testing
  P3 ไม่มีข้อมูล52052X   CLOSED 
อาจารย์: N/A
สอบปลายภาค: 24 พ.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
ห้องสอบ e-Testing
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  K1 อาทิตย์10:20-12:509.14.11**009C31265X    
รัฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. ดร.ปิยะนันท์ ทรงสุนทรวัฒน์
สำรองให้:รัฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
21-20-1
10-6-4
สอบปลายภาค: 4 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
รัฐศาสตร์ [656216126] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 26 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.04.05**
วิศวกรรมการก่อสร้าง [626212098] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 24 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.04.05**
  K2 อาทิตย์07:50-10:209.14.11**009C30219X    
รัฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. ดร.ปิยะนันท์ ทรงสุนทรวัฒน์
สำรองให้:รัฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
20-20-0
10-1-9
สอบปลายภาค: 4 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
รัฐศาสตร์ [656216126] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 26 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.04.05**
รัฐศาสตร์ [656216126] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 26 หมู่ 2 ห้องสอบ 36.04.05**
คำอธิบายรายวิชา
ขอบข่าย และแนวทางการศึกษารัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างวิชารัฐศาสตร์กับสาขาวิชาอื่น ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน และระหว่างอำนาจกับกฎหมาย
กระบวนการทางการเมือง รัฐบาล รัฐสภา พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ อุดมการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยสังเขป
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123