224117-62ประชาสังคมและการมีส่วนร่วม
Civil Society and Participation
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรรัฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาแนวคิด ทฤษฎี และพัฒนาเกี่ยวกับประชาสังคม บทบาทของประชาสังคม สังคมความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชนแลภาคเอกชน ความสัมพันธ์ระหว่างประชาสังคมกับการมีส่วนร่วม ทิศทางแนวโน้มของประชาสังคม  ตลอดจนปัญหา และอุปสรรคของการเกิดประชาสังคม ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  








 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์08:00-12:0036.04.06**050C513912X    
รัฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. ดร.คธาวุธ พลโคตร
สำรองให้:รัฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
41-35-6
10-4-6
สอบปลายภาค: 23 เม.ย. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
รัฐศาสตร์ [651216126] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 3 ห้องสอบ 36.05.07**
รัฐศาสตร์ [651216126] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.05.07**
รัฐศาสตร์ [651216126] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 2 ห้องสอบ 36.05.07**
  P2 ศุกร์16:00-20:0027.04.11**029C51465X    
รัฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. ดร.คธาวุธ พลโคตร
สำรองให้:รัฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
41-37-4
10-9-1
สอบปลายภาค: 23 เม.ย. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
รัฐศาสตร์ [651216126] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 2 ห้องสอบ 36.05.07**
รัฐศาสตร์ [651216126] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.05.07**
รัฐศาสตร์ [651216126] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 3 ห้องสอบ 36.05.07**
  P3 พุธ08:00-12:0027.04.13**029C472720X    
รัฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่3 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. ดร.คธาวุธ พลโคตร
นางสาวจีรพรรณ ขจรจิตต์จรัส
สำรองให้:รัฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่3 ,
ทุกชั้นปี
37-27-10
10-0-10
สอบปลายภาค: 23 เม.ย. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
รัฐศาสตร์ [651216126] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 3 ห้องสอบ 36.05.07**
คำอธิบายรายวิชา
แนวคิด ทฤษฎี และพัฒนาเกี่ยวกับประชาสังคม บทบาทของประชาสังคม สังคมความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชนแลภาคเอกชน ความสัมพันธ์ระหว่างประชาสังคมกับการมีส่วนร่วม ทิศทางแนวโน้มของประชาสังคม
ตลอดจนปัญหา และอุปสรรคของการเกิดประชาสังคม ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123