224112-62การบริหารรัฐกิจเบื้องต้น
Introduction to Public Affairs Management
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรรัฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาพัฒนาการ หลักการ แนวคิดทฤษฎีทางการบริหารรัฐกิจ ความสัมพันธ์ด้านการบริหารรัฐกิจกับสาขาวิชาอื่นๆ ครอบคลุมนโยบายสาธารณะ องค์การ การบริหารงานบุคคลรวมถึงการบริหารงานคลังและงบประมาณ  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์09:00-12:009.06.08**009C514011X    
รัฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายจารุกิตติ์ ไชยรด
สำรองให้:รัฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
41-40-1
10-0-10
สอบปลายภาค: 29 พ.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
รัฐศาสตร์ [651216126] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnsite5
  P2 พฤหัสบดี13:00-16:0027.04.11**029C514110X    
รัฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายจารุกิตติ์ ไชยรด
สำรองให้:รัฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
41-40-1
10-1-9
สอบปลายภาค: 29 พ.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
รัฐศาสตร์ [651216126] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnsite5
รัฐศาสตร์ [651216126] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 2 ห้องสอบ e-TestingOnsite5
  P3 พฤหัสบดี09:00-12:009.14.09**009C514011X    
รัฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่3 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายจารุกิตติ์ ไชยรด
สำรองให้:รัฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่3 ,
ทุกชั้นปี
41-39-2
10-1-9
สอบปลายภาค: 29 พ.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
รัฐศาสตร์ [651216126] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnsite5
รัฐศาสตร์ [651216126] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 3 ห้องสอบ e-TestingOnsite5
คำอธิบายรายวิชา
พัฒนาการ หลักการ แนวคิดทฤษฎีทางการบริหารรัฐกิจ ความสัมพันธ์ด้านการบริหารรัฐกิจกับสาขาวิชาอื่นๆ ครอบคลุมนโยบายสาธารณะ องค์การ การบริหารงานบุคคลรวมถึงการบริหารงานคลังและงบประมาณ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123