224113-62การเมืองการปกครองไทย
Thai Politics and Government
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรรัฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของไทย บทบาทและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองไทย ประชาชนกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง บทบาทของสถาบันทางการเมือง องค์กรอิสระ  กลุ่มผลประโยชน์ ปัญหาและอุปสรรค สถานการณ์การเมืองการปกครองไทย ในปัจจุบัน และแนวทางแก้ปัญหาการเมืองการปกครองไทย
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์08:40-11:1031.07.05**042C604812X    
รัฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายธนวัฒน์ ทวีชาติ
สำรองให้:รัฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
53-47-6
7-1-6
สอบปลายภาค: 19 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
รัฐศาสตร์ [621216126] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ 36.06.11**
รัฐศาสตร์ [621216126] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.06.11**
  P2 พุธ08:40-11:109.13.09**009C554411X    
รัฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายธนวัฒน์ ทวีชาติ
สำรองให้:รัฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
53-44-9
2-0-2
สอบปลายภาค: 19 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
รัฐศาสตร์ [621216126] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ 36.06.11**
  P3 พฤหัสบดี12:50-15:2027.05.09**029C634914X    
รัฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่3 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายธนวัฒน์ ทวีชาติ
สำรองให้:รัฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่3 ,
ทุกชั้นปี
53-45-8
10-4-6
สอบปลายภาค: 19 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
รัฐศาสตร์ [621216126] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 3 ห้องสอบ 36.06.11**
รัฐศาสตร์ [621216126] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ 36.06.11**
รัฐศาสตร์ [621216126] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.06.11**
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  K1 เสาร์13:40-16:1036.03.09**050C533320X    
รัฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. ดร.คธาวุธ พลโคตร
สำรองให้:รัฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
43-33-10
10-0-10
สอบปลายภาค: 25 มิ.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
รัฐศาสตร์ [626216126] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 25 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
คำอธิบายรายวิชา
ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของไทย บทบาทและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองไทย ประชาชนกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง บทบาทของสถาบันทางการเมือง องค์กรอิสระ
กลุ่มผลประโยชน์ ปัญหาและอุปสรรค สถานการณ์การเมืองการปกครองไทย ในปัจจุบัน และแนวทางแก้ปัญหาการเมืองการปกครองไทย
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123