224113-62การเมืองการปกครองไทย
Thai Politics and Government
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรรัฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของไทย บทบาทและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองไทย ประชาชนกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง บทบาทของสถาบันทางการเมือง องค์กรอิสระ  กลุ่มผลประโยชน์ ปัญหาและอุปสรรค สถานการณ์การเมืองการปกครองไทย ในปัจจุบัน และแนวทางแก้ปัญหาการเมืองการปกครองไทย
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ09:00-12:0027.04.09**029C504010X    
รัฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายธนวัฒน์ ทวีชาติ
สำรองให้:รัฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
41-40-1
9-0-9
สอบปลายภาค:
  P2 พุธ16:00-19:0036.04.06**050C514110X    
รัฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายธนวัฒน์ ทวีชาติ
สำรองให้:รัฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
41-40-1
10-1-9
สอบปลายภาค:
  P3 ศุกร์09:00-12:0038.4.12 **052C514011X    
รัฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่3 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายธนวัฒน์ ทวีชาติ
สำรองให้:รัฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่3 ,
ทุกชั้นปี
41-39-2
10-1-9
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของไทย บทบาทและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองไทย ประชาชนกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง บทบาทของสถาบันทางการเมือง องค์กรอิสระ
กลุ่มผลประโยชน์ ปัญหาและอุปสรรค สถานการณ์การเมืองการปกครองไทย ในปัจจุบัน และแนวทางแก้ปัญหาการเมืองการปกครองไทย
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123