224211-62ปรัชญาทางการเมือง
Political Philosophy
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรรัฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาความหมายและขอบเขตของปรัชญา สาขาต่างๆ ของปรัชญา ญาณวิทยา อภิปรัชญา จริยศาสตร์และสุนทรียศาสตร์ พัฒนาการของปรัชญาทั้งตะวันออกและตะวันตก ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัยปัจจุบัน  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์13:00-16:0027.04.07(คู่)029C503119X    
รัฐศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายธนวัฒน์ ทวีชาติ
สำรองให้:รัฐศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
40-27-13
10-4-6
สอบปลายภาค:
  P2 พฤหัสบดี13:00-16:009.06.07(คี่)009C48408X    
รัฐศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายธนวัฒน์ ทวีชาติ
สำรองให้:รัฐศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
38-31-7
10-9-1
สอบปลายภาค:
  P3 พุธ13:00-16:009.06.08(คี่)009C514110X    
รัฐศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่3 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายธนวัฒน์ ทวีชาติ
สำรองให้:รัฐศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่3 ,
ทุกชั้นปี
41-35-6
10-6-4
สอบปลายภาค:
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  K1 อาทิตย์13:00-16:0036.03.09**050C423210X    
รัฐศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
รัฐศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร.นิมิตร พลเยี่ยม
นายธนวัฒน์ ทวีชาติ
ผศ.ดร.ปิยะนันท์ ทรงสุนทรวัฒน์
สำรองให้:รัฐศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
รัฐศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
16-16-0
16-16-0
10-0-10
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ความหมายและขอบเขตของปรัชญา สาขาต่างๆ ของปรัชญา ญาณวิทยา อภิปรัชญา จริยศาสตร์และสุนทรียศาสตร์ พัฒนาการของปรัชญาทั้งตะวันออกและตะวันตก ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัยปัจจุบัน

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123