224213-62นโยบายศาสตร์
Policy Science
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรรัฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ กระบวนการนโยบายสาธารณะ ศึกษาตัวแบบนโยบาย บทบาทและอิทธิพลของปัจจัยแวดล้อมที่มีต่อการกำหนดนโยบาย  รวมถึงหลักการ กระบวนการของนโยบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจ นโยบายการพัฒนาทางสังคม นโยบายการพัฒนาทางการเมือง และนโยบายท้องถิ่น
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ16:00-19:0036.04.05**050C492821X    
รัฐศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายธนวัฒน์ ทวีชาติ
นางสาวจันจิรา ดิษเจริญ
สำรองให้:รัฐศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
39-24-15
10-4-6
สอบปลายภาค: 22 เม.ย. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
รัฐศาสตร์ [651216126] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 3 ห้องสอบ 36.05.07**
รัฐศาสตร์ [651216126] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.05.07**
รัฐศาสตร์ [651216126] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ 36.05.07**
  P2 พฤหัสบดี16:00-19:0036.04.06**050C45387X    
รัฐศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายธนวัฒน์ ทวีชาติ
นางสาวจันจิรา ดิษเจริญ
สำรองให้:รัฐศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
35-28-7
10-10-0
สอบปลายภาค: 22 เม.ย. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
รัฐศาสตร์ [651216126] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 3 ห้องสอบ 36.05.07**
รัฐศาสตร์ [651216126] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ 36.05.07**
รัฐศาสตร์ [651216126] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.05.07**
  P3 ศุกร์17:00-20:0027.04.13**029C48453X    
รัฐศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่3 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายธนวัฒน์ ทวีชาติ
นางสาวจันจิรา ดิษเจริญ
สำรองให้:รัฐศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่3 ,
ทุกชั้นปี
38-35-3
10-10-0
สอบปลายภาค: 22 เม.ย. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
รัฐศาสตร์ [651216126] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ 36.05.07**
รัฐศาสตร์ [651216126] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 3 ห้องสอบ 36.05.07**
รัฐศาสตร์ [651216126] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.05.07**
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  K1 เสาร์13:00-16:0036.05.04**050C423210X    
รัฐศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
รัฐศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. ดร.คธาวุธ พลโคตร
สำรองให้:รัฐศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
รัฐศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
16-15-1
16-16-0
10-1-9
สอบปลายภาค: 13 ก.ค. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
รัฐศาสตร์ [621216126] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnsite2
รัฐศาสตร์ [656216126] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 26 หมู่ 2 ห้องสอบ e-TestingOnsite2
รัฐศาสตร์ [656216126] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 26 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnsite2
คำอธิบายรายวิชา
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ กระบวนการนโยบายสาธารณะ ศึกษาตัวแบบนโยบาย บทบาทและอิทธิพลของปัจจัยแวดล้อมที่มีต่อการกำหนดนโยบาย
รวมถึงหลักการ กระบวนการของนโยบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจ นโยบายการพัฒนาทางสังคม นโยบายการพัฒนาทางการเมือง และนโยบายท้องถิ่น
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123