224471-62การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์
Preparation for Professional Experience in Public Administration
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรรัฐศาสตร์
หน่วยกิต1 (0-45-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์ ในการศึกษาบริบทหน่วยงาน การรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพการพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะเจตคติคุณธรรม  จริยธรรม และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการปฏิบัติตนในหน่วยงาน
รายวิชาต่อเนื่อง:224472
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ10:00-12:0027.05.09**029C92857X    
รัฐศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
รัฐศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
รัฐศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่3 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. ดร.คธาวุธ พลโคตร
สำรองให้:รัฐศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
รัฐศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
รัฐศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่3 ,
ทุกชั้นปี
25-24-1
30-29-1
27-25-2
10-7-3
สอบปลายภาค: 27 พ.ย. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
รัฐศาสตร์ [621216126] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.04.09**
รัฐศาสตร์ [621216126] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 36.04.09**
รัฐศาสตร์ [621216126] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 3 ห้องสอบ 36.04.09**
รัฐศาสตร์ [621216126] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.04.09**
รัฐศาสตร์ [621216126] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 3 ห้องสอบ 36.04.09**
รัฐศาสตร์ [621216126] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ 36.04.09**
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  K1 อาทิตย์10:00-12:009.14.07**009C39309X    
รัฐศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. ดร.ปิยะนันท์ ทรงสุนทรวัฒน์
สำรองให้:รัฐศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
29-29-0
10-1-9
สอบปลายภาค: 11 ก.พ. 2567 เวลา 13:00 - 15:00
รัฐศาสตร์ [626216126] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 24 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.05.05**
คำอธิบายรายวิชา
เตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์ ในการศึกษาบริบทหน่วยงาน การรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพการพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะเจตคติคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการปฏิบัติตนในหน่วยงาน
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123