336131-64องค์การและการจัดการสมัยใหม่
Modern Organization and Management
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ, หลักสูตรการจัดการข้อมูลดิจิทัล
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาแนวคิดทฤษฎีองค์กร ลักษณะโครงสร้างขององค์กรธุรกิจ สิ่งแวดล้อมขององค์กร การออกแบบองค์กร การจัดสายงาน และแนวคิดในการจัดตั้งองค์กร แนวคิดด้านการจัดการและกระบวนการจัดการเทคนิคการจัดการสมัยใหม่ เพื่อบรรลุถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์08:40-11:1027.03.09**029C12210X    
การจัดการข้อมูลดิจิทัล ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร.จิรศักดิ์ ศิริรัตนพล
สำรองให้:การจัดการข้อมูลดิจิทัล ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
2-2-0
10-0-10
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
แนวคิดทฤษฎีองค์กร ลักษณะโครงสร้างขององค์กรธุรกิจ สิ่งแวดล้อมขององค์กร การออกแบบองค์กร การจัดสายงาน และแนวคิดในการจัดตั้งองค์กร แนวคิดด้านการจัดการและกระบวนการจัดการเทคนิคการจัดการสมัยใหม่ เพื่อบรรลุถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123