336134-64โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
Information System for Logistics
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ, หลักสูตรการจัดการข้อมูลดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาหลักการในการวิเคราะห์อัลกอริทึมเบื้องต้น ความซับซ้อนของอัลกอริทึม การเรียกซ้ำโครงสร้างข้อมูลแบบต่าง ๆ ทั้งแบบเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น ข้อมูลแบบอาร์เรย์ ลิงค์ลิสต์ สแตค คิว กราฟ ต้นไม้ ประเภทการจัดเรียงข้อมูลและการค้นหาข้อมูลแบบต่าง ๆ  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ08:00-12:0027.05.02**029C312X    
การจัดการข้อมูลดิจิทัล ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.กนกมน รุจิรกุล
สำรองให้:การจัดการข้อมูลดิจิทัล ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,3-1-2
สอบปลายภาค: 23 เม.ย. 2567 เวลา 13:00 - 15:00
การจัดการข้อมูลดิจิทัล [651203146] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnline2
คำอธิบายรายวิชา
หลักการในการวิเคราะห์อัลกอริทึมเบื้องต้น ความซับซ้อนของอัลกอริทึม การเรียกซ้ำโครงสร้างข้อมูลแบบต่าง ๆ ทั้งแบบเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น ข้อมูลแบบอาร์เรย์ ลิงค์ลิสต์ สแตค คิว กราฟ ต้นไม้ ประเภทการจัดเรียงข้อมูลและการค้นหาข้อมูลแบบต่าง ๆ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123