336237-64ปฏิบัติการการจัดการฐานข้อมูล2
Practice of NoSQL Database
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ, หลักสูตรการจัดการข้อมูลดิจิทัล
หน่วยกิต2 (0-4-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาฝึกปฏิบัติระบบฐานข้อมูลแบบไม่ใช่เชิงสัมพันธ์ ชนิดและโครงสร้างฐานข้อมูลแบบไม่ใช่เชิงสัมพันธ์ แบบคอลัมน์ แบบคีย์แวลยู แบบเอกสาร และแบบกราฟ การออกแบบฐานข้อมูลแบบไม่ใช่เชิงสัมพันธ์ ก  การใช้ภาษาเจสันกันฐานข้อมูลแบบไม่ใช่เชิงสัมพันธ์ ไวยากรณ์ของเจสัน ชนิดข้อมูลของเจสัน การใช้เจสันกับฝั่งเซิร์ฟเวอร์ โดยใช้กรณีศึกษาด้านธุรกิจจากสถานประกอบการ
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์17:00-21:0027.05.02**029C220X    
การจัดการข้อมูลดิจิทัล ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. จิระพงษ์ พนาวงศ์
สำรองให้:การจัดการข้อมูลดิจิทัล ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,2-2-0
สอบปลายภาค: 24 เม.ย. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
การจัดการข้อมูลดิจิทัล [651203146] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnline3
คำอธิบายรายวิชา
ฝึกปฏิบัติระบบฐานข้อมูลแบบไม่ใช่เชิงสัมพันธ์ ชนิดและโครงสร้างฐานข้อมูลแบบไม่ใช่เชิงสัมพันธ์ แบบคอลัมน์ แบบคีย์แวลยู แบบเอกสาร และแบบกราฟ การออกแบบฐานข้อมูลแบบไม่ใช่เชิงสัมพันธ์ ก
การใช้ภาษาเจสันกันฐานข้อมูลแบบไม่ใช่เชิงสัมพันธ์ ไวยากรณ์ของเจสัน ชนิดข้อมูลของเจสัน การใช้เจสันกับฝั่งเซิร์ฟเวอร์ โดยใช้กรณีศึกษาด้านธุรกิจจากสถานประกอบการ
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123