336239-64ปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
Practice of Internet of Things
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ, หลักสูตรการจัดการข้อมูลดิจิทัล
หน่วยกิต2 (0-4-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการฝึกปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง การเชื่อมต่อและเชื่อมโยงข้อมูลทางกายภาพจากเซ็นเซอร์ต่าง ๆ กับระบบคอมพิวเตอร์ พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งโดยเชื่อมต่อเซ็นเซอร์เข้ากับอุปกรณ์ควบคุม  ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การรวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อนำมาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์13:00-17:0027.05.02**029C220X    
การจัดการข้อมูลดิจิทัล ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: ดร.ลักษมี โขมโนทัย
สำรองให้:การจัดการข้อมูลดิจิทัล ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,2-2-0
สอบปลายภาค: 23 เม.ย. 2567 เวลา 13:00 - 15:00
การจัดการข้อมูลดิจิทัล [651203146] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnline3
คำอธิบายรายวิชา
การฝึกปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง การเชื่อมต่อและเชื่อมโยงข้อมูลทางกายภาพจากเซ็นเซอร์ต่าง ๆ กับระบบคอมพิวเตอร์ พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งโดยเชื่อมต่อเซ็นเซอร์เข้ากับอุปกรณ์ควบคุม
ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การรวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อนำมาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้งาน
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123