336332-64ปฏิบัติการการประมวลผลข้อมูลดิจิทัลและการนำเสนอ
Practice of Digital Data Processing and Presentation
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ, หลักสูตรการจัดการข้อมูลดิจิทัล
หน่วยกิต2 (0-4-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาข้อมูล จัดเตรียมข้อมูล และการประมวลผลข้อมูลแบบดิจิทัล และทดลองนำผลลัพธ์ที่ได้ไปนำเสนอด้วยวิธีการต่าง ๆ โดยใช้กรณีศึกษาด้านธุรกิจจากสถานประกอบการ  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์13:00-17:0027.05.02**029C330X    
การจัดการข้อมูลดิจิทัล ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.กนกมน รุจิรกุล
สำรองให้:การจัดการข้อมูลดิจิทัล ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,3-3-0
สอบปลายภาค: 23 เม.ย. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
การจัดการข้อมูลดิจิทัล [641203146] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnline4
คำอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาข้อมูล จัดเตรียมข้อมูล และการประมวลผลข้อมูลแบบดิจิทัล และทดลองนำผลลัพธ์ที่ได้ไปนำเสนอด้วยวิธีการต่าง ๆ โดยใช้กรณีศึกษาด้านธุรกิจจากสถานประกอบการ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123