336335-64ปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
Practice of Big Data Analytics
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ, หลักสูตรการจัดการข้อมูลดิจิทัล
หน่วยกิต2 (0-4-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาฝึกปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ การหาความสัมพันธ์ (Association) การจัดกลุ่ม (Clustering) การจำแนกประเภทข้อมูล (Classification) แบบต่าง ๆ เช่น ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) ทฤษฎีของเบย์ (Bayes’ Theorem)  การวิเคราะห์ข้อความ (Text Mining) การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสายธาร (Stream Mining) การวิเคราะห์ข้อมูลรูปภาพ (Image Mining) การคำนวณแบบขนาน (Parallel Computing) โดยใช้กรณีศึกษาด้านธุรกิจจากสถานประกอบการ
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร13:00-17:0027.05.02**029C330X    
การจัดการข้อมูลดิจิทัล ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ดร.ลักษมี โขมโนทัย
สำรองให้:การจัดการข้อมูลดิจิทัล ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,3-3-0
สอบปลายภาค: 22 เม.ย. 2567 เวลา 13:00 - 15:00
การจัดการข้อมูลดิจิทัล [641203146] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnline4
คำอธิบายรายวิชา
ฝึกปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ การหาความสัมพันธ์ (Association) การจัดกลุ่ม (Clustering) การจำแนกประเภทข้อมูล (Classification) แบบต่าง ๆ เช่น ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) ทฤษฎีของเบย์ (Bayes’ Theorem)
การวิเคราะห์ข้อความ (Text Mining) การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสายธาร (Stream Mining) การวิเคราะห์ข้อมูลรูปภาพ (Image Mining) การคำนวณแบบขนาน (Parallel Computing) โดยใช้กรณีศึกษาด้านธุรกิจจากสถานประกอบการ
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123