336336-64การวิจัยด้านการจัดการข้อมูลดิจิทัล
Research in Digital Data Management
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ, หลักสูตรการจัดการข้อมูลดิจิทัล
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาแนวคิดและหลักการของการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การอ้างถึงและการอ้างอิง ระเบียบวิธีวิจัย เครื่องมือในการวิจัย สถิติเบื้องต้นสำหรับงานวิจัย หลักการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยด้านการจัดการข้อมูลดิจิทัล จริยธรรมสำหรับการวิจัย  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์11:00-12:0027.05.02(คี่)029C330X    
การจัดการข้อมูลดิจิทัล ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. ปฐมาภรณ์ เถาว์พัน
ดร. จิรศักดิ์ ศิริรัตนพล
สำรองให้:การจัดการข้อมูลดิจิทัล ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,3-3-0
สอบปลายภาค: 10 เม.ย. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
การจัดการข้อมูลดิจิทัล [641203146] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnline3
คำอธิบายรายวิชา
แนวคิดและหลักการของการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การอ้างถึงและการอ้างอิง ระเบียบวิธีวิจัย เครื่องมือในการวิจัย สถิติเบื้องต้นสำหรับงานวิจัย หลักการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยด้านการจัดการข้อมูลดิจิทัล จริยธรรมสำหรับการวิจัย

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123