336352-64การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
Mobile Device Application Development
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ, หลักสูตรการจัดการข้อมูลดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาแนวคิดและหลักการการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ สถาปัตยกรรมและระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์เคลื่อนที่ เครื่องมือและภาษาที่ใช้สำหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ ก  การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล การทดสอบ การใช้งาน การเผยแพร่โปรแกรม การฝึกปฏิบัติพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยใช้กรณีศึกษาด้านธุรกิจ
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ13:00-17:0027.05.02(คี่)029C330X    
การจัดการข้อมูลดิจิทัล ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. จิระพงษ์ พนาวงศ์
สำรองให้:การจัดการข้อมูลดิจิทัล ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,3-3-0
สอบปลายภาค: 11 เม.ย. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
การจัดการข้อมูลดิจิทัล [641203146] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnline4
คำอธิบายรายวิชา
แนวคิดและหลักการการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ สถาปัตยกรรมและระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์เคลื่อนที่ เครื่องมือและภาษาที่ใช้สำหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ ก
การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล การทดสอบ การใช้งาน การเผยแพร่โปรแกรม การฝึกปฏิบัติพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยใช้กรณีศึกษาด้านธุรกิจ
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123