207001-64ภาษาอังกฤษสำหรับนักเศรษฐศาสตร์
English for Economists
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อทำการศึกษาเกี่ยวกับสาขาเศรษฐศาสตร์ สามารถสื่อสารอธิบายและแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษได้  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์09:00-12:0031.06.02**042C21138X    
เศรษฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางวารุณี สุรโยธี
สำรองให้:เศรษฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
11-11-0
10-2-8
สอบปลายภาค:
  P2 พุธ13:00-16:0027.04.13**029C17512X    
เศรษฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางวารุณี สุรโยธี
สำรองให้:เศรษฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
7-5-2
10-0-10
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อทำการศึกษาเกี่ยวกับสาขาเศรษฐศาสตร์ สามารถสื่อสารอธิบายและแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษได้

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123